photoshop通道教程之将图片调亮 热门软件技巧解析教程和日常应用问题教程


      

      photoshop通道教程

      

      photoshop通道教程

      使用photoshop通道将图片调亮的方法/步骤:

      1、打开素材,按ctrl+j复制背景为图层1。便于制作后的效果与原图进行比较的同时,还保留了原图。

      

      photoshop通道教程

      2、在“图层窗口”中选择“通道”选项,从红、蓝、绿通道图层中选择一个效果满意的,按让图层变亮的目的进行选择。这里选择绿色通道,红色通道太亮。

      

      photoshop通道教程