WPS Excel选择不连续的单元格方法 热门软件技巧解析教程和日常应用问题教程


      简述

      连续的单元格(行、列):选择单元格的同时,按住 Shift 键

      不相连的单元格(行、列):选择单元格的同时,同时按住 Ctrl 键

      快速选中一片连续的单元格:同时按住 Ctrl键、Shift键、方向键

      

      WPS Excel选择不连续的单元格方法

      步骤

      1、用鼠标选择单元格的同时,按住 Shift 键可以选中连续的单元格(行、列)

      

      WPS Excel选择不连续的单元格方法

      2、用鼠标选择单元格的同时,同时按住 Ctrl 键可以选中不相连的单元格(行、列)

      

      WPS Excel选择不连续的单元格方法

      3、同时按住 Ctrl键、Shift键、方向键,可以快速选中一片连续的单元格

      

      WPS Excel选择不连续的单元格方法